Eukaliptusz magas vérnyomás esetén

eukaliptusz magas vérnyomás esetén

A fi­to­ter­ápia ke­re­té­ben ér­té­kel­jük azo­kat a ké­szít­mé­nye­ket, ame­lye­ket szük­ség ese­tén használunk, te­hát nem foly­to­nos jel­leg­gel. So­kan ér­zik úgy, hogy ala­csony vér­nyo­má­suk so­rán je­lent­ke­ző pa­na­sza­ik csök­ken­nek vagy elmúlnak fe­ke­te­ká­vé fo­gyasz­tá­sá­ra.

eukaliptusz magas vérnyomás esetén

Ám a túl­zás­ba vitt ká­vé­fo­gyasz­tás mel­lék­ha­tá­sai is jelentkez­het­nek: fo­ko­zott in­ger­lé­keny­ség, nyug­ta­lan­ság, al­vá­sza­va­rok for­má­já­ban. Ki­vé­te­lek min­dig van­nak.

Egyes sze­mé­lyek ak­kor al­sza­nak job­ban, ha le­fe­kvés­kor eukaliptusz magas vérnyomás esetén fo­gyasz­ta­nak. A rozmaring Ros­ma-ri­nus of­fi­ci­na­lis dél-euró­pai és észak-afri­kai nö­vény.

eukaliptusz magas vérnyomás esetén

Ná­lunk is termesztik, az or­szág dé­li ré­sze­in. Eny­he te­le­ken át­te­lel.

Kártékony illóolajok? Görcsös köhögés? Pajzsmirigy problémák, vagy magas vérnyomás? Mely illóolajokat használhatod és melyek károsak számodra?

Meg­ta­lál­ha­tó a VI­II. Ma­gyar Gyógy­szer­könyv ter­ve­ze­té­ben is.

Kockázati tényezők Számos tényező növeli a magas vérnyomás kockázatát. Kor: A magas vérnyomás 60 évesnél idősebb embereknél gyakoribb.

Az il­ló­olaj Ros­ma­ri­ni aet­he­ro­le­um be­dör­zsö­lő­szer­ként az ala­csony vér­nyo­má­sú sze­mély ke­ze ügyé­ben jó szol­gá­la­tot te­het. Előál­lí­tá­sa: et­ilal­ko­hol­ban rá­zás­sal biz­to­sít­juk az il­ló­olaj hatóanyaga­inak ol­dó­dá­sát.

eukaliptusz magas vérnyomás esetén

Fő ha­tó­a­nya­gai az eu­ka­lip­tol és a kám­for. Há­zi­lag előál­lí­tott be­dör­zsö­lő­szer esetében 40 százalékos szesz­tar­tal­mú sós­bor­szeszt vagy vod­kát hasz­nál­ha­tunk. A roz­ma­ring il­ló­olaj mellett ki­egé­szít­het­jük 1 egy csepp eu­ka­lip­tusz il­ló­o­laj­jal Eu­calypti aet­he­ro­le­um.

eukaliptusz magas vérnyomás esetén

Az ala­csony vér­nyo­más miatt fel­lé­pő szé­dü­lés, feny­ege­tő össze­e­sés, fej­fá­jás kez­de­tén az al­kar bő­rén be­dör­zsö­lünk hoz­zá­ve­tőle­ge­sen ká­vés­ka­nál­nyi il­ló­o­la­jos ké­szít­ményt, előbb az egyik ka­ron vagy al­ka­ron, majd a má­si­kon. Idő­já­rá­si fron­to­kra ér­zé­keny sze­mély­nek aján­lott a Bé­res An­ti­front készítményből csepp koc­ka­cu­kron ada­gol­va, el­szo­po­gat­va. A be­dör­zsö­lő­sze­res üve­gen tün­tes­sük fel: kül­ső­leg.

eukaliptusz magas vérnyomás esetén

Reu­más fáj­da­lom ese­té­ben is ja­vallt. Erős ha­tá­sú anya­ga, a szpar­te­in vál­to­zó arány­ban ta­lál­ha­tó a nö­vény egyes ré­sze­i­ben, ezért a be­ál­lí­tott ha­tó­a­nyag-tar­tal­mú ké­szít­mé­nyek meg­bíz­ha­tób­bak.

Képzeljük csak el, hogy 1 kg rózsaolaj előállításához 5 tonna rózsasziromra van szükség. Két nagy marék kamillavirágból csupán egyetlen olajcsepp nyerhető. Mivel ezek valóságos hatóanyagbombák, természetesen árthatnak is, ha nem ismerjük a tulajdonságaikat, vagy ha nem megfelelően használjuk őket. Akik élvezni szeretnék a valódi illatos cseppek előnyeiket, azoknak az ártó hatásokkal is tisztában kell lenniük.

Ala­csony vér­nyo­má­sos sze­mé­lyek ke­ze­lé­sé­ben sze­re­pet tu­laj­do­ní­ta­nak a ti­ra­min ne­vű bio­gén amin­nak, amely néhány élelmiszerben is szá­mot­te­vő mennyi­ség­ben ta­lál­ha­tó.

Rácz-Kotilla Erzsébet.

eukaliptusz magas vérnyomás esetén

Érdekesanyagok