A hipertónia aforizmái.

Heves Megyei Népújság, Szerzője dr.

Hypertonia - Dr. Walter Zidek - könyváruház

Lakatos István szemészfőorvos, aki a Németh- család tagjaként a szemtanú hite­lével, gyógyszerek magas vérnyomásban szenvedő erekhez, orvosi vizsgálatainak segítségével szól az író tól kezdődő és március 3-án lezáruló életszaka­száról. A könyv jellemzője, a tényszerűség; a szemlélet objek­tivitása eredményesen ellensú­lyozza az emlékezet nivelláló, szépítő hatását.

Az író márciusában diagnosztizálja betegségét: a hi­pertóniát. Ekkor mindössze 53 éves. Visszatérnek a 28 éves ko­rától kísértő félelmei, mert az ak­kori tüdőbetegségének mellhár­tya- és szívburokösszenövés lett a következménye. Kutatja a hipertónia vérnyo­más-emelkedés kiváltó okait. Küzd az anyai örökség, az indu­latosság ellen az apai princípium, az önnevelés a hipertónia aforizmái. A Szentá- gothai professzor javasolta sót- lan étrend és az írói, fordítói munka mérséklése együttesen csökkentette a hipertónia követ­kezményeit.

A gyógyulás folyamatát visszaesé­sek szakítják meg. Szervezete is­mét munkaképessé vált, de a hi­pertóniát kiváltó okokat nem si­került gyökeresen megváltoztat­ni. Bírálatra biztató nyílt felhívás hangzik el, ennek nyo­mán E.

magas vérnyomás inguinalis sérvvel

Egy szép görögországi úton vesz részt, aztán Svájcban régi barát­jával, Kerényi Károllyal is talál­kozik. Az élet aszuörömei mel­lett azonban az agyi katasztrófa fenyegető jelei is szaporodnak. Semmelweisről még drámát ír, februárjá­ban Marosvásárhelyre utazik, a hipertónia aforizmái Két Bolyai előadására. Sepsi- szentgyörgyön a Papucshős elő­adását tekinti meg, Útközben Farkaslakán, Tamási Áron sírjá­nál hajt fejet a székelység legna­gyobb írója előtt.

Visszafelé pe­dig Nagyváradon a Villámfény­nél előadását tekinti meg A kórfolyamat előrehaladt: elején bekövetkezik az agyi katasztrófa.

Vélemények

Az író mindkét sze­mének jobb látótérfele kiesett, fokozódott az emlékezetkiha­gyás. A gondos ápolás — főkép­pen pedig dr. Juhász pál főorvo­sa szakszerű segítségével — sike­rült elodázni a tragédiát.

Németh László ekkor fantasztikus akaraterővel újra tanul írni, be­tűket formálni, miközben a teljes vakság réme is fenyegeti. Növek­szik nála a látás útján történő fel­ismerés zavara optikai agnozia. A 70 szál vásárhelyi szegfű az őt egykor városnyi sze­retettel körülvevő alföldi város hűséges ragaszkodását jelképez­te Sajkód valódi menedék ma­radt, bár a látogatók sokszor a hipertónia aforizmái a certosa csendjét.

Közben megkezdődött a Né- meth-életmű kiadása. Az Iszony és az Irgalom filmváltozata — Hintsch György rendező jóvol­tából — igaz örömet szerzett az írónak. A VII. Gergely főszerepében nyúj­tott teljesítményért a hipertónia aforizmái gratulál Sinkovits Imrének — a család ké­résére vakon, idegen kéz irányí­tásával ír —, de az optikai agnó- zia már végletesen kialakult nála, a kusza szavak és betűk ezt bizo­nyítják.

Végrendeleté­ben temetéséről is intézkedett. Először Testámentumából három kívánság vált valóra: tes­tét elhamvasztották, egyházi szertartás nem volt, és Mozart Requiemje szólt a temetésen.

Minden más akaratától eltérően történt: a ravatalnál dr. Molnár Ferenc államtitkár beszélt elég hosszan, a sírnál Sinkovits Imre olvasta fel Illyés Gyula sorait.

Könyv - Kardiológiai szófejtő (Dr. Szauder Ipoly)

A hivatalos állami rendezőség nem engedélyezte a hódmezővásár­helyiek beszédét és a Himnusz eléneklését sem. A gyászoló tö­meg meghatottan állta körül a sírt, amelyet rengeteg virág bon­tott. Lakatos István nagy érde­me, hogy könyvében a tények beszélnek, holott érezni, hogy családtagként — Németh Ágnes férjeként — csodálója volt az író­nak.

difenhidramin és magas vérnyomás

Igazi ügyszeretetre, kitartó krónikási munkára volt szükség, hogy a hipertónia aforizmái a — csak általa megírha­tó — könyv elkészüljön, hogy a családban élő minőségembert eddig kevésbé ismert oldaláról is meggyőzően láttassa, a csak szá­mára megfejthető késői feljegy­zéseket megmentse az utókor­nak. Új Forrás Könyvek 5. A hipertónia aforizmái István A rézkönyvek készítője Angel Kosztov kovácsmester rézből kalapált könyveivel, amelyekben ilyen rendhagyó módon, a maga eszközeivel rögzítette gondolatait.

Szauder Ipoly belgyógyász, kardiológus, hypertonológus, osztályvezető főorvos, egyetemi előadó, számos publikáció, szakkönyv szerzője, európai kardiológus és hypertónia specialista címek birtokosa. A szívbetegségek és a magas vérnyomás összefüggéseinek elkötelezett kutatója, több mint három évtizedes belgyógyászati-kardiológiai kórházi gyakorlata során új diagnosztikai eljárások kidolgozója. Rohanó világunkban a túlterhelt orvosnak kevés ideje jut részletes magyarázat adására, pedig az érdeklődő betegek, hozzátartozóik joggal szeretnék tudni, hogy a leletbe, zárójelentésbe írt kifejezések lefordításán túl, mi ezeknek a jelentése és jelentősége.

Kosztov, aki még a nagyapjától tanulta a mesterséget, hat könyvét a gabrovó Humor- és Szatíramúzeumban állította ki, míg a többivel beneve­zett a Guinness-féle Rekordok könyvébe. Egészség nélkül nem lehet teljes értékű az élet, a betegség, mint egy nagy fekete sas terpeszkedik a világra és azokra, akik tőle szenvednek.

Hevesben két város; Eger, Gyöngyös is dicsekedhetnek a Bor Városa kitüntető címmel. Nincs a világon talán egyetlen ország sem, ahol ne ismernék történelmi borvidékeink nagy hírű és kitűnő borait.

Ez még akkor is így igaz, ha időközben a piac beszűkült, a borárak, amelyeket a kisterme­lők kapnak, alig haladják meg li­terenként a motorbenzin értékét. Mindennek ellenére a történelmi borvidékeinken nem lankad, stressz és magas vérnyomás képek erősödik a szőlővel, a hipertónia aforizmái borral való foglalkozási kedv.

Különösen vonatkozik ez a kistermelőkre, akik valamilyen jövedelem ki­egészítésre számítva szeretnének megismerkedni Noé növényével és annak származékával a borral. Ha meggondoljuk, hogy ezek az emberek többnyire szellemi munkások, akiknek a szabadban való mozgás, a kikapcsolódás úgyszólván életmentő tevékeny­ség, akkor megértjük, hogy ket­tős haszonról van szó. Amikor a miértre kí­váncsiskodtam, letérdelt a tőke elé és tépni magas vérnyomás 57 éves férfiaknál a tavasszal on­nan sarjadó fattyúhajtásokat: — Százszor meghajlik évente minden tőkém előtt A szőlőnek, így a bornak is sok ellensége van.

A rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt! Ám a szőlő és a bor ellenségei közül, mégis a legnagyobb ellen­ség maga az ember, ugyanakkor a legnagyobb jótevők is. Ki ne hallotta volna a mondást: — A szőlőből is lehet bort csi­nálni Á másik vétség; az emberi tudat­lanság, a szakértelem hiánya, amely miatt a történelmi borvi­dékeken, de másütt is, a borok ezer hektó számra mennek ve­szendőbe, értéktelenednek el a kis pincék, kamrák mélyén. A hipertónia aforizmái olyan helyzetben va­gyunk, hogy a piacon kizárólag a hamisítatlan, fajtiszta, szaksze­rűen kezelt borok tekinthetőek árunak.

A beteg, potyán értéke­síthető itókák, legföljebb az a hipertónia aforizmái olcsó vinkója, vagy a szeszfőzdék alapanyaga lehet. Ezt ismerte fel az országban egyedül és elsőként egy asszony, Lengyelné dr.

magas vérnyomás endokrinológia

Berecz Judit ker­tészmérnök, akinek a neve nem ismeretlen a kutatók között és azon kevesek közé tartozik, aki borászatból doktorált. Egri kertes házának földszintjén decemberben nyitotta meg labora­tóriumát, a borászati szaktanács- adót azzal a nemes és tiszteletre méltó szándékkal, hogy szakmai se­gítséget, tanácsot nyújtson annak a több ezer kistermelőnek, aki hobbi­ként, vagy éppen vállalkozás for­májában szőlővel, a hipertónia aforizmái foglalko­zik.

A Csakúgy, mint ahogyan a világ 67 országában ezen a néven működik a Német Szövetségi Köztársaság kul­turális és tájékoztató központja. Nemcsak az elnevezés azonos, hanem a tevékenység célja is: a német kultúra követeiként eljut­tatni a fogadó országba a lehető legtöbb ismeretet irodalomról, képzőművészetről, tudomány­ról, és természtesen elősegíteni, hogy minél többen tanulják meg a német nyelvet.

Minden tapasztalatunk elle­nére a budapesti intézet létreho­zatala különleges feladatot je­lentett — mondja Franz-Egon Graf von Westerholt igazgató az MTI munkatársának nyilatkoz­va. Mindekelőtt azért, mert Eu­rópának ezen a felén eddig csak két országban voltunk jelen, Ju­goszláviában és Romániában.

Az előbbi nem sorolható a klasz- szikus értelemben vett szocialista országok közé, Bukarestben vi­szont intézetünk nem éppen úgy működik, ahogyan azt szeret­nénk. Tíz esztendeje próbálko­zunk, ám mindhiába.

Dr. Kovács Tibor - A magasvérnyomás, mint népbetegség I.rész

A román hatóságok legfeljebb a nyelvtan- folyamokat tűrik meg; a többi rendezvény vagy létre se a hipertónia aforizmái, vagy megakadályozzák, hogy az érdeklődők részt vegyenek raj­tuk. Hivatalosan márciusában Hans-Dietrich Genscher kül­ügyminiszter jelenlétében avat­tuk a központot, s a gyakorlati munka tavaly ősz óta egyre zök- kenőmentesebb. Az indulás gondjai főként gyakorlatiak a hipertónia aforizmái nehezen készült el az épület, a hipertónia aforizmái mellesleg máris szűk, no és eleinte a magyar partnereknek is tanulniok kellett az új típusú kapcsolatot.

Partnerünk jó néhány múzeum, a Magyar Tu­dományos Akadémia, több egyetem, s a kör egyre bővül. Graf von Westerholt az első év mérlegét megvonva azt tartja a hipertónia aforizmái legnagyobb meglepetésnek, hogy az intézet tevékenysége minden területen a magyarok váratlanul nagy érdeklődésére talált.

Ez nemcsak a filmvetíté­sekre, kiállításokra, a könyv. A tanácsadás ingyenes, és van igény, érdeklődés, sőt szán­dék is arra, hogy a kistermelők­nek jó és jól értékesíthető boraik legyenek. A laboratórium kiala­kítása nyilván sok pénzébe került a vállalkozónak, hiszen egy-egy műszer itt több tíz, netán száze­zerbe kerül, a vizsgálati árak még­is a mindenkori OBÁ-díjszabás Holter magas vérnyomás teszik ki.

Boldog lennék a hipertónia aforizmái túl az anyagiakon —, ha elsősor­ban a megye kistermelői, a szak- szövetkezetek, érdekcsoportok tagjai, vagy éppen a magányosan szőlészkedők lennének irántam bizalommal.

Szíves készséggel nyújtok tanácsot telefonon, vagy személyesen és elvégzem azokat a szükséges vizsgálatokat, ame­lyek még megmenthetik a bort, a termést, amelyért az emberek megdolgoztak. Nekik nyitottam ezt a borászati szaktanácsadót, a laboratóriumot, és minél több kezdő embert szeretnék megta­nítani a helyes szőlő- és borkeze­lés tudományára.

Talán a hipertónia aforizmái magyarországi válto­zásokkal is magyarázható ez. Mintha a magyarok valamennyi területen keresnék az Európá­hoz kapcsolódás leghatéko­nyabb módját, mintha azt kutat- nák, hol veszett el a kapcsolat Nyugat-Európához — mondja az intézet igazgatója.

  1. Heves Megyei Népújság, december ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  2. Menü a magas vérnyomás kezelésére

A segítség lehetősége adott. Bár a 12 ezer kötetesre tervezett könyvtárban egyelőre még csak 3 és fél ezer könyvet tudtak kata­lógusba rendezni, de mód van ar­ra, hogy bármilyen témakörben érkező kérést a nyugatnémetor­szági könyvtárak útján igen gyorsan teljesítsenek. Persze ha a könyvet igénylő nem tud pontos címet, csak a témakört jelöli meg, akkor kis időt vesz igénybe, amíg kiderítik melyik a legmeg­felelőbb mű, és honnan kell be­szerezni.

A kölcsönzés ideje ilyenkor négy hét; a kötet ennyi idő után utazik vissza eredeti he­lyére. Gondot okoz — panaszolja Graf von Westerholt, hogy kevés a hely. Emiatt a nyelvtanfolya­mokon egyelőre csak en ve­hetnek részt. Ami a szakmai ren­dezvényeket, az NSZK-ból ér­kező meghívottakkal való talál­kozókat illeti, itt a hipertónia aforizmái gond a nyelvtudás hiánya: van lehetőség a szinkrontolmácsolásra. Az bizonyos, hpgy az as diákmozgalmakról rendezett vi­ták sikeresek voltak, gondoljunk csak arra a filmvetítéssel egybe­kötött találkozóra, amelynek fő­szereplője Dániel Cohn-Bendit, az egykori legendás diákvezér volt- mondja az igazgató.

Heves Megyei Népújság, 1989. december (40. évfolyam, 285-307. szám)

A legeredményesebbnek azo­kat a a szakmai tanácskozásokat tartja, amelyek nyugatnémet és magyar résztvevői később is kap­csolatban maradnak. Sőt, a bu­dapesti szakmai találkozó sok esetben szinte lavinaszerűen in­dítja be az együttműködést. Az sem elhanyagolható körülmény, hogy manapság, a Magyarország iránt annyira megnövekedett ér­deklődés közepette az intézet te­vékenysége nem egyirányú utca.

Az ideérkező vendégek — most éppen a nyugat-berlini szenátus egyik tagja számára szerveznek találkozókat Budapesten — első­kézből szerzett értékes informá­ciókkal térnek haza, gazdagítva a nyugatnémetek Magyarország- képét.

SzásziJúlia Ez a nyilatkozat több, mint üz­let! Egy kutató számára inkább életcél, amelyért érdemes dol­gozni a család ezernyi gondja- baja mellett. Azt megerősítve, hogy a jövőben szinte kizáróla­gosan azoknak lesz értékesítési esélyük, akik szakszerűen kezelt, palackozásra is alkalmas borokat tudnak előállítani.

OTSZ Online - cikk - szerző cikkei

Minden versengés több felkészültséget, szaktudást, szőlő- és borszerete- tet igényel. A szőlőt ugyanis sze­retni kell, mint ahogyan kulturált formában a bort is, amely ha ér­tékes, akkor még kenyérkiegé­szítésnek is beillik.

Jó lenne — erre a kistermelőknek igényük van —, ha a tevékenysé­gem borászati segédeszközök ér­tékesítésével is bővülhetne.

a magas vérnyomás súlyossága

Ugyanis, ha valaki az öt hektó barnatörött borát szeretné meg­gyógyítani, akkor a kezébe lehet­ne adni pontosan azt a szükséges szert, amennyi a feladat megol­dásához kell. Cseng a telefon. Egy másik megyéből kérnek szaktanácsot a borok doktorától Szalay István Németh László betegsége és halála Dr.

Érdekesanyagok